Przewody habilitacyjne

Sprawy administracyjne

Elżbieta Grabińska, pokój 19, 110A, tel.: (58) 5547209
elagrab@awf.gda.pl)

Proponowane kryteria w zakresie oceny bibliometrycznej osiągnięć naukowo-badawczych wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na Wydziale Wychowania Fizycznego

Rok Suma  pkt MNiSW, w tym IF Indeks Hirscha H Liczba cytowań
(Web of Science)
CI
2016 150
5,0
≥ 3 ≥ 10

Dokumenty wymagane do wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;
 • autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;
 • wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;
 • informacje o:
  - osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
  - współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  - działalności popularyzującej naukę.
 • analize bibliometryczną wg wzoru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
 • oświadczenia współautorów

Ponadto:

 • w przypadku osoby niezatrudnionej w AWFiS w Gdańsku, kandydat składa oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu habilitacyjnego;
 • w przypadku osoby zatrudnionej w AWFiS kandydat składa zobowiązanie

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej. Wniosek kierowany jest do Centralnej Komisji.


Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu oraz na stronie Uczelni.

W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.