Program Erasmus +

1. Program Erasmus + wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). W nowym wydaniu program proponuje szereg działań w następującej formie:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie w reformowaniu polityk
  • Działania „Jean Monet”
  • Sport

2. O programie

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.


3. W programie Erasmus + mogą uczestniczyć następujące państwa:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

- kraje z poza UE, uczestniczące w programie: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja


4. Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020
Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz inne instytucje) do udziału w programie Erasmus jest Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to dokument umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020, ważną cały okres programowania, tj. do końca roku akademickiego 2020/2021.

5. Podstawowe informacje nt wymiany studentów i pracowników w Programie Erasmus +

W ramach projektów Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników.

 a) Projekt Akcji 1 może przewidywać jedno, kilka lub wszystkie z następujących działań:

-wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;

-wyjazdy studentów w celu zrealizowania części programu kształcenia w formie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów);

-wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni oraz przyjazdy specjalistów/ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polskiej uczelni;

-wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

 b) Rodzaje wyjazdów w ramach programu Erasmus +

- SMS – wyjazdy studentów na studia;

- SMP - wyjazdy studentów na staż (praktykę);

- STA - wyjazdy nauczycieli akademickich i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;

- STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych;

6. KTO może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

a) studenci (SMS,SMP)

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

- być studentem studiów dziennych lub zaocznych w AWFiS;

- być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora w AWFiS;

- mieć ukończony min. pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;

- posiadać dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni;

 * Niedawni absolwenci AWFiS mają możliwość ubiegania się o wyjazdy typu SMP (Absolwenci muszą przystąpić do rekrutacji w czasie trwania ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć i ukończyć praktykę (staż) w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów).

* Kapitał mobilności - Erasmus+ umożliwia wielokrotną mobilność na każdy, stopniu studiów: nie dłużnej niż 12 mies. na każdym stopniu studiów (I,II,III)

 b) pracownicy (STA,STT)

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

- być pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej w AWFiS;

- znać język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach / szkoleniach na zagranicznej uczelni lub instytucji;


7. Charakterystyka wyjazdów studentów i pracowników AWFiS Gdańsk

a) SMS

Działanie pozwala studentom na zrealizowanie 1 lub 2 semestrów nauki w uczelni partnerskiej. Okres studiowania musi zawierać się w jednym roku akademickim i musi być objęty programem studiów danego studenta. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać ważną Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020.

Czas trwania studiów: od 3 do 12 miesięcy

 b) SMP

Działanie pozwala studentom i absolwentom na zrealizowanie praktyki (stażu) w instytucji szkolnictwa wyższego lub publicznej/prywatnej instytucji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Każda organizacja musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie. Uczelnia wysyłająca musi posiadać ważną Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020. W miarę możliwości praktyki (staże) powinny stanowić integralną część programu studiów. Instytucjami niekwalifikującymi się do organizacji stażu są: Instytucje UE i inne organy UE, organizacja zarządzające programami UE, m.in. agencje narodowe.

Czas trwania wyjazdu: od 2 do 12 miesięcy

 c) STA

Działanie pozwala pracownikom dydaktycznym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/dowolnej dyscyplinie akademickiej.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży i przy realizacji min. 8 godz. dydaktycznych.

 d) STT

Działanie zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i nie dydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing) / okresów obserwacji/ szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży i przy realizacji min. 8 godz. dydaktycznych.

8. Erasmus + PO WER

W przypadku wyjazdów studentów na studia (SMS) osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Nie dotyczy wyjazdów typu SMP.

Przynależność do tej grupy będzie definiowana poprze fakt kwalifikowania się na uczelni macierzystej do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem. Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta.

 Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do NA. Dodatkowo przyznana kwota będzie rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, tj. będzie wymagała udokumentowania wydatków.

9. Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Erasmus +: http://erasmusplus.org.pl/
Powyższy materiał powstał w oparciu o informacje ze strony http://erasmusplus.org.pl/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją w Polsce dla realizacji Programu Erasmus +.
Informacje nt opodatkowania stypendium: http://www.nauka.gov.pl/erasmus/opodatkowanie-stypendium-z-programu-erasmus.html