Historia AWFiS

Momentem zapoczątkowującym istnienie naszej Uczelni jest dzień 1 września 1952, w którym powołano Technikum Wychowania Fizycznego. Technikum powstało na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego przy Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej w Gdańsku (w pomieszczeniach przy ul. Traugutta w Gdańsku-Wrzeszczu), a pierwszym jego dyrektorem został mgr Stanisław Michowski.

Wydarzeniem przełomowym był rok 1956, kiedy to Technikum zostało przeniesione do nowej siedziby w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wiejskiej. W nowym miejscu powstał budynek dydaktyczno-administracyjny, internat i sala gimnastyczna. W następnym, 1957 roku, Technikum zostało przekształcone w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Celem Studium było przygotowanie wykwalifikowanej kadry do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego oraz zaznajomienie absolwentów z różnymi formami organizacji sportu w szkole i środowisku. Od roku 1962 umożliwiono studiowanie nauczycielom pracującym, posiadającym średnie wykształcenie pedagogiczne. W tym okresie rozbudowywano bazę dydaktyczno-sportową, na którą złożyła się m.in. sześciotorowa pływalnia, trzy sale gimnastyczne, boisko z 400-metrową sześciotorową bieżnią żużlową, sześć boisk małych i dwa korty tenisowe. W 1959 r. zorganizowano przy SNWF Wojewódzki Ośrodek Szkolenia zajmujący się leczeniem wad postawy i narządów ruchu, w którym prowadzono gimnastykę korekcyjną dla dzieci szkół podstawowych. W tym też roku uruchomiono Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, który przyczynił się wydatnie do ożywienia wielu dyscyplin sportowych na terenie Trójmiasta.

W roku 1969 utworzono Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego - uczelnię jednowydziałową, prowadzącą studia zawodowe w trybie dziennym i zaocznym, kształcącą kadry wychowania fizycznego dla potrzeb szkół podstawowych i zawodowych oraz instruktorów i organizatorów sportu i rekreacji ruchowej dla potrzeb środowiska pozaszkolnego. Do zadań WSWF  należało także prowadzenie badań naukowych związanych z problematyką wychowania fizycznego i sportu. WSWF prowadziła do r. 1973 studia 3-letnie na dwóch kierunkach: nauczycielskim i trenerskim.

W tym czasie rozpoczęła działalność Biblioteka Główna (przekształcona z Biblioteki SNWF), a także Pracownia Techniczno-Naukowa. W 1972 r. zorganizowany został Ośrodek Informacji Naukowej, który w 1993 r. został włączony do Biblioteki Głównej AWF.
Wyjątkowo ważny  dla WSWF był rok akademicki 1973/74. Poziom organizacyjny, dydaktyczny i naukowy Uczelni pozwolił na nadanie Jej imienia Jędrzeja Śniadeckiego, a także na wprowadzenie jednolitych studiów 4-letnich zakończonych egzaminem magisterskim oraz studiów podyplomowych.
W roku 1981 zmieniono status i nazwę Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego na Akademię Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. Działalność AWF cechował ciągły rozwój organizacyjny, kadrowy, naukowy i dydaktyczny.  Przełomowymi momentami w historii AWF były: w 1992 r. przyznanie Uczelni uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk kultury fizycznej, a w 1999 r. - stopnia naukowego doktora habilitowanego w tej dziedzinie nauki, co uznać należy za historyczny sukces, pozwalający nazwać AWF w Gdańsku uczelnią w pełni akademicką. Wydarzenia te przyczyniły się do dynamicznego przyrostu liczby doktorów i doktorów habilitowanych rekrutujących się z grona nauczycieli Akademii. Działania takie, poparte pozyskiwaniem kadry z zewnątrz, zaowocowały powołaniem trzech kierunków studiów. Były to: wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne oraz turystyka i rekreacja.

Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2001 r. nadano uczelni nową nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Obecnie AWFiS jest uczelnią dwuwydziałową, zatrudniającą ponad 170 nauczycieli akademickich. Kształcimy 4200 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym uczelnia zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki. W roku akademickim 2007/2008 uruchomiono dwa nowe kierunki studiów: sport i fizjoterapię.  Nasi absolwenci korzystają też z dodatkowych możliwości podnoszenia kwalifikacji, uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach instruktorskich i trenerskich. W miarę potrzeby prowadzone są również kursy kompensacyjne (np. dla prowadzących gimnastykę korekcyjną, kursy pilotów wycieczek).
Uczelnia aktywnie współpracuje z jednostkami administracji państwowej i organizacjami sportowymi w regionie. Współpraca ta dotyczy głównie rozwiązywania problemów kultury fizycznej - współdziałamy tu z odpowiednimi wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak również z określonymi związkami i klubami sportowymi.

Działalność  naukowo-badawcza  AWFiS dotyczy obszarów teorii sportu, teorii wychowania fizycznego, wysiłku fizycznego, sprawności motorycznej i zdrowotności z uwzględnieniem ich morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych i biofizycznych uwarunkowań. Obejmuje ona  również edukacyjne aspekty historii kultury fizycznej oraz problemy organizacji ruchu turystycznego i ekonomiki turystyki. Ponadto współpracujemy z licznymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

Baza obiektów sportowych AWFiS jest jedną z najlepszych w kraju - najważniejsze z nich to:

  • wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa o powierzchni 4563 m2 (kubatura 38173m3), przeznaczona do organizacji imprez sportowych i innych, mogąca pomieścić 2000 widzów 
  • Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich
  • Stadion Lekkoatletyczny im. Sławomira Zieleniewskiego
  • przystań wioślarska
  • pływalnia im. Reginy Ziółkowskiej
  • boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

Na terenie uczelni znajdują się także boiska do gier zespołowych, korty tenisowe i specjalistyczne sale do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Własnością AWFiS jest również ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Raduniu na Kaszubach.